Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Karczmiska

Logo - Urząd Gminy Karczmiska

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Gminy Karczmiska (ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska Pierwsze, tel: (081) 828-70-26, fax: (081) 828-70-26 wew. 25, email: sekretariat@poczta.karczmiska.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Karczmiska.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Dyka, e-mail: m.dyka@poczta.karczmiska.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 818287026. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Karczmiska
 • Adres: Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska
 • E-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl
 • Telefon: 818287026

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, Karczmiska Pierwsze, 24-310 Karczmiska.

Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście główne od strony ul. Centralnej (parter), drugie wejście od strony ul. Słonecznej (na piętro). Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Przed budynkiem od strony wejścia głównego wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Punkt obsługi klienta znajduje się na wprost wejścia głównego do budynku.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia na parterze.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Do budynku i do jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

W urzędzie nie ma pętli edukacyjnych.

W urzędzie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W urzędzie nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia, z wyjątkiem sytuacji nagłych.

W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:

 • PJM (polski język migowy),
 • SJM (system językowo-migowy),
 • SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).

Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji  na podany poniżej adres, numer telefonu, faksu lub e-mail.

Może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Kontakt z Urzędem Gminy Karczmiska możliwy jest w szczególności poprzez:

 • korzystanie z poczty elektronicznej- e-mail: sekretariat@poczta.karczmiska.pl,
 • telefonicznie na numer telefonu:  81 828 70 26, 81 828 70 40, 81 828 70 59,
 • przesyłanie faksów na numer 81 828 70 26 wewn. 25,
 • korespondencję pisemną na adres: Urząd Gminy Karczmiska, ul. Centralna 17, Karczmiska Pierwsze, 24-310 Karczmiska.

Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

10. Informacje dodatkowe