Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Karczmiska

Logo - Urząd Gminy Karczmiska

Wójt Gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Okres Kolejność Zdjecie Dane
Janusz Goliszek Wójt Gminy

45 3
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wójt Gminy

Telefon
818287026
Godziny przyjęć i numer pokoju
Wójt Gminy przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 12:00 - 14:00.

Obowiązki
Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:
 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 2. prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 5. zapewnianie przestrzegania prawa przez pracowników urzędu
 6. koordynowanie działalności pomiędzy stanowiskami pracy oraz organizowanie ich współpracy i zastępstw,
 7. rozstrzyganie sporów pomiędzy stanowiskami pracy, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 8. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 9. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 10. upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 11. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników samorządowych,
 12. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 13. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady,
 14. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
Janusz Goliszek Wójt Gminy Karczmiska 893 4
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wójt Gminy Karczmiska
Telefon
818287026