Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Karczmiska

Logo - Urząd Gminy Karczmiska

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy
JSON XML

Stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i drogownictwa

Symbol oferty
KKB.2110.2.2020.JB
Jednostka ogłaszająca
Urząd Gminy Karczmiska Centralna 17 24-310 Karczmiska Pierwsze
Data ogłoszenia
2020-03-24
Termin składania dokumentów
2020-04-15
Wymagane wykształcenie

Wyższe

Wymagania związane ze stanowiskiem

Niezbędne wymagania od kandydatów:               

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      niekaralność – brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      wykształcenie wyższe,

6)      biegła znajomość pracy na komputerze z zakresu programów biurowych (pakiet Office),

7)      znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.),

8)      znajomość ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1)      wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ogólnobudowlane,

2)      co najmniej 2-letni staż pracy,

3)      sumienność,

4)      komunikatywność i samodzielność,

5)      dyspozycyjność,

6)      odporność na stres,

7)      wysoka kultura osobista,

8)      umiejętność interpretowania przepisów prawa,

9)      znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

10)  znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),   

11)   znajomość ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.),

12)  znajomość ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, z późn. zm.),

13)  znajomość ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.),

14)  umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Zakres obowiązków

1)     przygotowanie, prowadzenie i nadzorowanie inwestycji prowadzonych przez gminę,

2)     podejmowanie działań mających na celu rozbudowę urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców gminy, w tym również wodociągowo-kanalizacyjnej,

3)     planowanie, inicjonowanie, wspieranie i koordynowanie  przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych,

4)     koordynowanie i nadzorowanie zadań inwestycyjnych gminy w zakresie organizacyjnym, dokumentacyjnym, wykonawczym oraz prowadzenie sprawozdawczości z realizacji inwestycji,

5)     egzekwowanie od wykonawców świadczeń okresu gwarancyjnego oraz rękojmi za wady,

6)     przygotowanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,

7)     projektowanie przebiegu dróg, 

8)     budowa, modernizacja i ochrona dróg oraz związanych z nimi urządzeń drogowych,

9)     zarządzenie drogami gminnymi,

10)  oznakowanie dróg gminnych,

11)  numeracja dróg gminnych,

12)  ustalanie przebiegu istniejących dróg,

13)  określenie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystanie pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,

14)  wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (decyzje, naliczenia, egzekwowanie),

15)  prowadzenie ewidencji dróg i mostów,

16)  zarządzanie drogami ogólnodostępnymi i dojazdowymi nie zaliczanymi do dróg gminnych, kontrola stanu nawierzchni dróg i mostów,

17) opiniowanie budowy ogrodzeń od strony dróg publicznych i ulic,

18) określenie usytuowania oraz budowa i modernizacja przystanków komunikacyjnych,

19) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym,

20)  podejmowanie działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg i chodników oraz nadzór nad ich wykonaniem,

21) opiniowanie przy ustanowieniu służebności przesyłu przez działki gminne,  

22)  sporządzenie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski w zakresie realizowanych zadań,

23)  przygotowanie projektów dokumentów, kosztorysów, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń o przetargach z zakresu realizowanych zadań,

24)  udzielanie oferentom wyjaśnień dotyczących procedury przetargowej, sporządzanie ogłoszeń o wyborze oferty, sporządzenie umów z zakresu realizowanych zadań,

25)  wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Wymagane dokumenty

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

5)      kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

6)      oświadczenie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym ze względów zdrowotnych,

7)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

10)   oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Karczmiska,

11)   kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz
z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie dokumenty wymienione w ogłoszenia muszą być własnoręcznie podpisane,
a w przypadku składanych kopii, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Warunki pracy

Praca w budynku Urzędu Gminy – Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu):

  • praca przy komputerze,
  • praca w pozycji siedzącej,
  • praca w terenie,
  • praca w zespole.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Karczmiska, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2020 r. poz. 426), w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

Miejsce składania dokumentów

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Urząd Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. inwestycji i drogownictwa” do dnia 15 kwietnia 2020 r. godz. 14.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Uwagi

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Justyna Bochra, pok. Nr 18 I piętro, tel. (81) 828-70-26 wew. 124.

Dokumenty: życiorys (CV) i list motywacyjny powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze”.

Kandydaci spełniający wymogi określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z wyłonionym w naborze kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony. Pracownik zatrudniony po raz pierwszy w jednostce samorządowej odbywa w tym czasie służbę przygotowawczą.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Karczmiska oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Karczmiska.

Załączniki
  • doc pobrano: 18 razy
  • docx pobrano: 9 razy
  • pdf pobrano: 69 razy

  • Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Justyna Bochra
    Dodano do BIP dnia 24-03-2020 20:57:08