Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Karczmiska

Logo - Urząd Gminy Karczmiska

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy
JSON XML

Stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami

Symbol oferty
KKB.2110.5.2019.JB
Jednostka ogłaszająca
Urząd Gminy Karczmiska Centralna 17 24-310 Karczmiska Pierwsze
Data ogłoszenia
2019-07-01
Termin składania dokumentów
2019-07-11
Wymagane wykształcenie

Wykształcenie wyższe, preferowane wykształcone wyższe o kierunku związanym z ochroną środowiska.

Wymagania związane ze stanowiskiem

Niezbędne wymagania od kandydatów:             

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      niekaralność – brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      cieszy się nieposzlakowaną opinią,

5)      wykształcenie wyższe,

6)      biegła znajomość pracy na komputerze z zakresu programów biurowych (pakiet Office),

7)      znajomość ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.),

8)       znajomość ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.).

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1)      wykształcenie wyższe, preferowane wykształcone wyższe o kierunku związanym z ochroną środowiska,

2)      co najmniej 2-letni staż pracy,

3)      sumienność,

4)      komunikatywność i samodzielność,

5)      dyspozycyjność,

6)      odporność na stres,

7)      wysoka kultura osobista,

8)      umiejętność interpretowania przepisów prawa,

9)      znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),

10)  znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),

11)   znajomość ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.),

12)   znajomość ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.),

13)   znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.),   

14)  znajomość ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, z późn. zm.), 

15)  umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Zakres obowiązków
 1. Realizacja, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, aktów prawnych i podjętych uchwał Rady Gminy.
 2. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy  o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
 3. Inicjowanie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.
 4. Wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych.
 5. Prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy (wpisy, wykreślenia, zaświadczenia).
 6. Wykonywanie czynności związanych z utworzeniem i aktualizacją bazy danych w zakresie gospodarowania odpadami.
 7. Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami świadczącymi usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych i nieczystości płynnych.
 8. Utrzymywanie stałych kontaktów i współpraca z wybranymi przedsiębiorcami do odbioru     i transportu odpadów.
 9. Przyjmowanie, weryfikacja oraz wzywanie do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Prowadzenie postępowań związanych ze składowaniem odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 11. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
 12. Kontrola i nadzór nad pojemnikami na odpady ustawionych w miejscach publicznych.
 13. Organizowanie kampanii edukacyjnej i informacyjnej dotyczącej systemu gospodarki odpadami.
 14. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości należnej opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
 15. Prowadzenie ewidencji analitycznej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Prowadzenie postępowań w sprawie ulg w zapłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub spłaty zaległości z tego tytułu (umarzanie, odraczanie terminu płatności lub rozkładanie na raty).
 17. Prowadzenie postępowań w sprawie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kontrola terminowości wpłat, wysyłanie upomnień oraz wystawianie tytułów wykonawczych.
 18. Prowadzenie inwentaryzacji rozrachunków z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
 19. Wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacie lub stwierdzające stan zaległości.
 20. Współpraca z regionalną Instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych.
 21. Nadzór nad rozbudową i eksploatacją Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 22. Przygotowywanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami.
 23. Pobór opłaty targowej.
 24. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.
Wymagane dokumenty

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

5)      kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

6)      oświadczenie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym ze względów zdrowotnych,

7)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

10)   oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Karczmiska,

11)   kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz
z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie dokumenty wymienione w ogłoszenia muszą być własnoręcznie podpisane,
a w przypadku składanych kopii, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

Warunki pracy

Praca w budynku Urzędu Gminy – Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu):

 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • praca w zespole.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Karczmiska, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1172 z późn. zm.), w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosi co najmniej 6 %.

Miejsce składania dokumentów

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Urząd Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. gospodarki odpadami” do dnia 11 lipca 2019 r. godz. 14.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Justyna Bochra, pok. Nr 18 I piętro, tel. (81) 828-70-26 wew. 124.

Uwagi

Dokumenty: życiorys (CV) i list motywacyjny powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze”.

Kandydaci spełniający wymogi określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z wyłonionym w naborze kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony. Pracownik zatrudniony po raz pierwszy w jednostce samorządowej odbywa w tym czasie służbę przygotowawczą.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Karczmiska oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Karczmiska.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Justyna Bochra
Dodano do BIP dnia 01-07-2019 14:43:41