Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Karczmiska

Logo - Urząd Gminy Karczmiska

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy
JSON XML

Sekretarz Gminy

Symbol oferty
KKB.2110.4.2019.JB
Jednostka ogłaszająca
Urząd Gminy Karczmiska
Data ogłoszenia
2019-05-21
Termin składania dokumentów
2019-05-31
Wymagane wykształcenie

Wykształcenie wyższe.

Wymagania związane ze stanowiskiem

Niezbędne wymagania od kandydatów:               

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      niekaralność – brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      cieszy się nieposzlakowaną opinią,

5)      wykształcenie wyższe,

6)      co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1260, z późn. zm.), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

7)      brak przynależności do partii politycznych,

8)      znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej.

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1)      sumienność,

2)      komunikatywność i samodzielność, kreatywność,

3)      dyspozycyjność,

4)      wysoka kultura osobista,

5)      umiejętność pracy w zespole, umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

6)      umiejętność interpretowania przepisów prawa,

7)      umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych,

8)      umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

9)      umiejętność obsługi komputera w zakresie: pakiet biurowy Microsoft Office, poczta elektroniczna, internet.

Zakres obowiązków
 1. Organizacja pracy Urzędu, zapewnienie jego sprawnego funkcjonowania i odpowiednich technicznych warunków działania.
 2. Nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie i stosownych procedur.
 3. Kierownictwo, kontrola i nadzór nad działalnością Referatu Organizacyjnego oraz podległych stanowisk pracy. 
 4. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem okresowych ocen pracowników.
 5. Organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników, w tym służby przygotowawczej.
 6. Opracowywanie zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla kierowników referatów, samodzielnych stanowisk pracy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 
 7. Przygotowywanie projektów zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych
  w zakresie organizacji Urzędu.
 8. Nadzór nad przygotowaniem i poprawnością merytoryczną projektów aktów prawnych Wójta i Rady Gminy.
 9. Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta.
 10. Nadzór na właściwym gospodarowaniem mieniem na terenie Urzędu.
 11. Koordynacja i nadzór na pracami remontowymi w budynku Urzędu oraz zakupem środków trwałych i wyposażeniem Urzędu.
 12. Bezpośrednie nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, terminowego załatwiania interpelacji, spraw i wniosków, sprawnego obiegu dokumentów.
 13. Organizacja i koordynowanie spraw związanych z wyborami, referendami i spisami.
 14. Sporządzenie rozliczeń dotacji oraz innych materiałów i informacji związanych z otrzymaniem lub rozliczaniem dotacji udzielonych gminie na organizację i przeprowadzenie wyborów, referendów i spisów.
 15. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
 16. Koordynacja i nadzorowanie udostępniania informacji publicznej przez pracowników Urzędu.
 17. Organizacja spraw społecznie użytecznych oraz kary ograniczenie wolności.
 18. Nadzór nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną przeciwpożarową w urzędzie.
 19. Prowadzenie spraw związanych z kontrolami zewnętrznymi urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych i nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych.
 20. Podawanie do publicznej wiadomości obwieszczeń, ogłoszeń i informacji.
 21. Nadzór nad ochroną informacji niejawnych.
 22. Nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
 23. Wykonywanie innych zadań na polecenie i z upoważnienia Wójta.
Wymagane dokumenty

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

5)      kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

6)      oświadczenie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym ze względów zdrowotnych,

7)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

10)   oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Karczmiska,

11)   oświadczenie o braku przynależności do partii politycznych,

12)   kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz
z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie dokumenty wymienione w ogłoszenia muszą być własnoręcznie podpisane,
a w przypadku składanych kopii, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

Warunki pracy

Praca w budynku Urzędu Gminy – Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu):

 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • praca w zespole.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Karczmiska, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2018 r. poz. 511 z późn. zm.), w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosi co najmniej 6 %.

Miejsce składania dokumentów

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Urząd Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy” do dnia 31 maja 2019 r. godz. 14.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi

Bliższych informacji udziela: Justyna Bochra, pok. Nr 19 I piętro, tel. (81) 828-70-26 wew. 124.

Dokumenty: życiorys (CV) i list motywacyjny powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze”.

Kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Karczmiska oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Karczmiska.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Justyna Bochra
Dodano do BIP dnia 21-05-2019 13:46:05