Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Karczmiska

Logo - Urząd Gminy Karczmiska

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy
JSON XML

Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i sekretariatu

Symbol oferty
KKB.2110.4.2022.JB
Jednostka ogłaszająca
Urząd Gminy Karczmiska Centralna 17 24-310 Karczmiska Pierwsze
Data ogłoszenia
2022-12-15
Termin składania dokumentów
2022-12-27
Wymagane wykształcenie

wyższe

Wymagania związane ze stanowiskiem

Niezbędne wymagania od kandydatów:             

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność – brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe,
 6. biegła znajomość pracy na komputerze z zakresu: programów biurowych (pakiet Office), poczta elektroniczna internet,
 7. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 8. umiejętność wykonywania projektów graficznych (zaproszeń, informacji),
 9. znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.).

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. co najmniej 5-letni staż pracy,
 2. doświadczenie w pracy w zakresie obsługi sekretariatu (administracyjno-biurowej),
 3. sumienność,
 4. komunikatywność i samodzielność,
 5. dyspozycyjność,
 6. odporność na stres,
 7. wysoka kultura osobista,
 8. umiejętność redagowania informacji dla petentów i pism urzędowych,
 9. umiejętność interpretowania przepisów prawa,
 10. znajomość Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 Nr 14 poz. 67),
 11. znajomość ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), 
 12. znajomość ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902),   
 13. znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.),
 14. znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracowniach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530).
Zakres obowiązków
 1. Obsługa kancelaryjna sekretariatu Urzędu.
 2. Obsługa interesantów Urzędu.
 3. Przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu.
 4. Obsługa elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie.
 5. Obsługa urządzeń biurowych.
 6. Prenumerata
 7. Zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe, kancelaryjne, środki czystości, artykuły spożywcze.
 8. Prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych.
 9. Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych, - w tym prowadzenie rejestru odcisków pieczęci.
 10. Bieżąca obsługa w zakresie nadawania przesyłek listowych i paczek, w tym zawieranie umowy, kontrola faktur.
 11. Zapewnienie łączności wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie telekomunikacyjnym (stacjonarnym i komórkowym, w tym zawieranie umów) oraz łączności radiowej z PCZK.
 12. Przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza.
 13. Obsługa organizacyjna i współpraca z jednostkami pomocniczymi (sołectwami)
  w zakresie organizacji wyborów i zebrań.
Wymagane dokumenty
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 5. kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 6. oświadczenie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym ze względów zdrowotnych,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
  w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
 10. oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Karczmiska,
 11. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie dokumenty wymienione w ogłoszenia muszą być własnoręcznie podpisane,
a w przypadku składanych kopii, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Warunki pracy

Praca w budynku Urzędu Gminy – Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu):

 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej
 • bezpośredni kontakt z klientem.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Karczmiska, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2021 r., poz. 573 z późn. zm.), w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił mniej niż 6 %.

Miejsce składania dokumentów

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Urząd Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. obsługi kancelaryjnej i sekretariatudo dnia 27.12.2022 r. godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi

Bliższych informacji udziela: Justyna Bochra, pok. Nr 18 I piętro, tel. (81) 828-70-26 wew. 124.

Dokumenty: życiorys (CV) i list motywacyjny powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze”.

Kandydaci spełniający wymogi określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z wyłonionym w naborze kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony. Pracownik zatrudniony po raz pierwszy w jednostce samorządowej odbywa w tym czasie służbę przygotowawczą. Wyłoniony kandydat przed zatrudnieniem będzie zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o niekaralności.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Karczmiska oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Karczmiska.

Załączniki
 • pdf 480 KB pobrano: 39 razy
 • doc 32,5 KB pobrano: 15 razy
 • docx 22,2 KB pobrano: 13 razy

 • Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Justyna Bochra
  Dodano do BIP dnia 15-12-2022 14:51:19