Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Karczmiska

Logo - Urząd Gminy Karczmiska

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy
JSON XML

Stanowisko urzednicze ds. działalności gospodarczej i ochrony środowiska

Symbol oferty
KKB.2110.3.2022.JB
Jednostka ogłaszająca
Urząd Gminy Karczmiska Centralna 17 24-310 Karczmiska Pierwsze
Data ogłoszenia
2022-11-18
Termin składania dokumentów
2022-11-28
Wymagane wykształcenie

Wyższe

Wymagania związane ze stanowiskiem

Niezbędne wymagania od kandydatów:               

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność – brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe,
 6. biegła znajomość pracy na komputerze z zakresu programów biurowych (pakiet Office),
 7. znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.).

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. co najmniej 2-letni staż pracy, w tym min. 1 rok w administracji publicznej,
 2. sumienność,
 3. komunikatywność i samodzielność,
 4. dyspozycyjność,
 5. odporność na stres,
 6. wysoka kultura osobista,
 7. umiejętność interpretowania przepisów prawa,
 8. znajomość ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162 z późn. zm.),
 9. znajomość ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572),
 10. znajomość ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisku (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.),
 11. znajomość ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z późn. zm.),
 12. znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.),
 13. znajomość ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.),
 14. znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracowniach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530),
 15. umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
Zakres obowiązków
 1. Realizacja zadań z zakresu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 2. Ustalenie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.
 3. Nadzór nad handlem targowiskowym na terenie gminy oraz egzekwowanie należnych opłat targowych od podmiotów prowadzących działalność handlową.
 4. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie dorywczej działalności artystycznej i rozrywkowej.
 5. Wspieranie działalności w zakresie turystyki i wypoczynku.
 6. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.
 7. Wymierzanie kar za samowolne usuwanie drzew i krzewów.
 8. Opracowanie i realizacja Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt.
 9. Realizacja zadań z zakresu zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych.
 10. Wydanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.
 11. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz ochrony zwierząt.
 12. Prowadzenie postępowań administracyjnych zmierzających do odebrania zwierzęcia w przypadki znęcania się nad nim.
 13. Współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich.
 14. Prowadzenie spraw związanych z ochroną powietrza, wód i powierzchni ziemi w zakresie objętym właściwością wójta.
 15. Ochrona ziemi, parki i walorów krajobrazowych środowiska, zakładanie nowej i utrzymanie istniejącej zieleni komunalnej.
 16. Publikacja/weryfikacja otrzymanych od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wyników badań wody i ścieków surowych oczyszczonych z gminnej oczyszczalni ścieków.
 17. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskach uwarunkowaniach.
 18. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
 19. Opracowanie, aktualizowanie i realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska.
 20. Inicjowanie i realizowanie projektów, działań związanych z edukacją ekologiczną.
 21. Koordynowanie spraw związanych z melioracją gruntów i gospodarką wodną.
 22. Realizacja zadań związanych z ochroną wód, w tym:
  a) wyznaczanie aglomeracji oraz dokonywanie przeglądów obszarów i granic aglomeracji,
  b) realizacja krajowego programu oczyszczania ścieków oraz sporządzenie sprawozdań z jego realizacji,
  c) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie naruszenia stosunków wodnych.
 23. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie obojętnym własnością Wójta.
 24. Opiniowanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie  kopalin ze złoża a także cofnięcia albo wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.
 25. Opracowanie, aktualizacja i realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z tereny gminy.
 26. Prowadzenie ewidencji i zestawień wyrobów zawierających azbest.
 27. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
 28. Prowadzenie postępowań i przygotowanie decyzji nakazujących osobom fizycznym na wykonywanie określonych czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
 29. Prowadzenie spraw dotyczących klęsk żywiołowych występujących na terenie gminy oraz współdziałanie pracownikiem zajmującym się zarządzaniem kryzysowym w przygotowaniu planów.
 30. Udział w pracach komisji oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
 31. Sporządzenie protokołów z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych sprowadzonych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
 32. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa a w szczególności w zakresie:
  a) organizacji pobierania prób gleb,
  b) ochrony roślin,
  c) szacowanie szkód w uprawach rolnych,
  d) sporządzanie statystyki rolnej,
  e) udział w spisach organizowanych przez GUS.
 33. Udział w kontrolach dotyczących: dobrostanu zwierząt,  naruszania stosunków wodnych, związanych z gospodarowaniem nieczystościami ciekłymi oraz odpadami komunalnymi.
 34. Prowadzenie spraw dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
 35. Udzielenie informacji i przygotowanie dokumentacji w celu poświadczenia pracy w gospodarstwie rolnym.
 36. Realizacja programów środowiskowych ogłaszanych przez NFOSiGW bądź WFOSiGW w Lublinie.
Wymagane dokumenty
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 5. kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 6. oświadczenie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym ze względów zdrowotnych,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
  w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
 10. oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Karczmiska,
 11. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie dokumenty wymienione w ogłoszenia muszą być własnoręcznie podpisane,
a w przypadku składanych kopii, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Warunki pracy

Praca w budynku Urzędu Gminy – Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu):

 1. praca przy komputerze,
 2. praca w pozycji siedzącej.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Karczmiska, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2021 r., poz. 573 z późn. zm.), w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił mniej niż 6 %.

Miejsce składania dokumentów

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Urząd Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. działalności gospodarczej i ochrony środowiskado dnia 28.11.2022 r. godz. 13.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Uwagi

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Justyna Bochra, pok. Nr 18 I piętro, tel. (81) 828-70-26 wew. 124.

Dokumenty: życiorys (CV) i list motywacyjny powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze”.

Kandydaci spełniający wymogi określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z wyłonionym w naborze kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony. Pracownik zatrudniony po raz pierwszy w jednostce samorządowej odbywa w tym czasie służbę przygotowawczą.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Karczmiska oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Karczmiska.

Załączniki
 • doc 32,5 KB pobrano: 35 razy
 • docx 22,2 KB pobrano: 27 razy

 • Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Justyna Bochra
  Dodano do BIP dnia 18-11-2022 11:44:53