Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Karczmiska

Logo - Urząd Gminy Karczmiska

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy
JSON XML

Stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i drogownictwa

Symbol oferty
KKB.2110.2.2022.JB
Jednostka ogłaszająca
Urząd Gminy Karczmiska Centralna 17 24-310 Karczmiska Pierwsze
Data ogłoszenia
2022-07-08
Termin składania dokumentów
2022-07-18
Wymagane wykształcenie

Wykształcenie wyższe.

Wymagania związane ze stanowiskiem

Niezbędne wymagania od kandydatów:               

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność – brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe,
 6. biegła znajomość pracy na komputerze z zakresu programów biurowych (pakiet Office),
 7. znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.),
 8. znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),
 9. znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.),
 10. znajomość ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376, z późn. zm.).

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ogólnobudowlane,
 2. co najmniej 5-letni staż pracy,
 3. sumienność,
 4. komunikatywność i samodzielność,
 5. dyspozycyjność,
 6. odporność na stres,
 7. wysoka kultura osobista,
 8. umiejętność interpretowania przepisów prawa,
 9. znajomość ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 180, z późn. zm.),
 10. znajomość ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z późn. zm.),
 11. znajomość ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
 12. umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
Zakres obowiązków
 1. planowanie, inicjonowanie, wspieranie i koordynowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez gminę, w zakresie organizacyjnym, dokumentacyjnym, wykonawczym oraz prowadzenie sprawozdawczości z realizacji inwestycji,
 2. przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  z zakresu realizowanych zadań, w tym m.in. zapytań ofertowych, projektów dokumentów, specyfikacji warunków zamówienia, ogłoszeń o przetargach, udzielanie oferentom wyjaśnień dotyczących procedury przetargowej, sporządzanie ogłoszeń o wyborze oferty, sporządzenie umów z zakresu realizowanych zadań,
 3. przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych i egzekwowanie od wykonawców świadczeń okresu gwarancyjnego oraz rękojmi za wady,
 4. podejmowanie działań mających na celu rozbudowę urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców gminy, w tym również wodociągowo-kanalizacyjnej,
 5. wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych, w szczególności:
 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 • opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 • utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami, w tym podejmowanie działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg i chodników oraz nadzór nad ich wykonaniem,
 • realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu,
 • realizacja zadań z zakresu oznakowania dróg gminnych,
 • koordynacja robót drogowych,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych,
 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 • wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczeniowych,
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 • prowadzenie spraw związanych z zaliczeniem dróg do kategorii dróg gminnych i powiatowych - przygotowanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,
 1. zarządzanie drogami ogólnodostępnymi i dojazdowymi nie zaliczanymi do dróg gminnych, kontrola stanu nawierzchni dróg i mostów,
 2. opiniowanie budowy ogrodzeń od strony dróg publicznych i ulic,
 3. określenie usytuowania oraz budowa i modernizacja przystanków komunikacyjnych,
 4. wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym,
 5. sporządzenie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski w zakresie realizowanych zadań,
 6. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.
Wymagane dokumenty
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 5. kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 6. oświadczenie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym ze względów zdrowotnych,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
  w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
 10. oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Karczmiska,
 11. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz
  z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie dokumenty wymienione w ogłoszenia muszą być własnoręcznie podpisane,
a w przypadku składanych kopii, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Warunki pracy

Praca w budynku Urzędu Gminy – Karczmiska Pierwsze, ul. Centralna 17 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu):

 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • praca w terenie.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Karczmiska, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2021 r. poz. 573 z późn. zm.), w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił mniej niż 6 %.

Miejsce składania dokumentów

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Urząd Gminy Karczmiska, Karczmiska Pierwsze ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. inwestycji i drogownictwa” do dnia 18 lipca 2022 r. godz. 13.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Uwagi

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Justyna Bochra, pok. Nr 18 I piętro, tel. (81) 828-70-26 wew. 124.

Dokumenty: życiorys (CV) i list motywacyjny powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze”.

Kandydaci spełniający wymogi określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z wyłonionym w naborze kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony. Pracownik zatrudniony po raz pierwszy w jednostce samorządowej odbywa w tym czasie służbę przygotowawczą.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Karczmiska oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Karczmiska.

Załączniki
 • docx 22 KB pobrano: 3 razy
 • doc 32,5 KB pobrano: 3 razy
 • pdf 483 KB pobrano: 21 razy

 • Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Justyna Bochra
  Dodano do BIP dnia 08-07-2022 19:30:46